Mozková mrtvice - kapitola 4.

Mozková mrtvice - Ředění krve u fibrilace síní

Fibrilace síní patří mezi časté příčiny cévní mozkové příhody neboli mozkové mrtvice. Abychom této komplikaci u fibrilace síní do určité míry zabránili, je nutná dlouhodobá léčba zaměřená proti srážení krve. Lékař ji indikuje po posouzení konkrétní situace – dle věku pacienta a přidružených onemocnění.

K dispozici je několik skupin léků, z nichž některé vyžadují pravidelné kontroly krevní srážlivosti, aby nedocházelo k „přeředění“ s potenciálním rizikem krvácení, a v těchto případech je také zpočátku zapotřebí jednoduchá aplikace injekcí, které chrání pacienta před možností vzniku trombu, než se podaří dosáhnout optimální a účinné hladiny léků podávaných v tabletách.

Pokud je pacient v jinak dobrém stavu, nastavuje se léčba ambulantně s tím, že je pacient objednán na echokardiografické vyšetření a výhledově je možné provést tzv. kardioverzi – aplikaci elektrického výboje, aby došlo k nastolení normální rytmu, který je pro srdce výhodnější, než rytmus při fibrilaci (přesto se doporučuje i nadále léčba proti srážení krve, arytmie se může vrátit, zejména pokud se jednalo o perzistující nebo permanentní formu fibrilace síní). Pokud však pacientův stav vyžaduje hned zpočátku hospitalizaci pro úpravu rytmu nebo celkovou stabilizaci krevního oběhu, začíná se s celou léčbou již během pobytu v nemocnici.

U modernějších (ale i pro pacienta dražších) preparátů krytí injekcemi ani pravidelné testy srážlivost nejsou zapotřebí, na druhou stranu i tyto léky mají svá omezení, například je nemohou užívat nemocní s náhradami chlopní a v současné době si pro ně zatím nemůžete běžně dojít ke svému praktickému lékaři, ale musíte navštívit specialistu. Váš ošetřující lékař vám jistě poradí, která skupina léků je pro vás vhodnější.

Někdy lze provést menší zákrok k rozrušení chybné elektrické aktivity a tím tedy vymizení fibrilace a nastolení normálního rytmu. Říká se tomu katetrizační ablace a je vyhrazena spíše pro mladší nemocné s paroxyzmální fibrilací síní, pro něž je toto řešení účinnější než dlouhodobé užívání léků na úpravu rytmu (antiarytmik), zároveň po nějaké době (nikoliv hned) odpadá i potřeba užívání léků proti srážení krve.

Mozková mrtvice - ředění krve u fibrilace síní